Projekt: „ECO-ENERGIA W GMINIE OSTRÓWEK”

Odnawialne Źródła Energii

OZE – są to źródła, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, wykorzystujące w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, wiatru, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych (Ustawa Prawo Energetyczne).

Słońce jest głównym źródłem energii docierającej do Ziemi po czasie 8 minut i wypromieniowuje w przestrzeń kosmiczną w czasie jednej sekundy 3,8.1026 Ws. Górna powierzchnia atmosfery Ziemskiej otrzymuje rocznie około 1,5.1021 Wh energii słonecznej. Z tej energii 0,4.1021 Wh zużywa się na procesy parowania, opady, przepływy powierzchniowe wód, przemieszczanie się mas powietrza w atmosferze itp., pozostała część jest pochłaniana przez atmosferę, hydrosferę i biosferę Ziemi.

Średnia roczna suma napromieniowania w okresie 20 lat obserwacji na terenie Polski (Brwinów),  wynosiła 1004 kWh/m2.

Ze względu na roczne sumy promieniowania całkowitego padającego na powierzchnię poziomą, na obszarze Polski wyodrębnić można cztery podstawowe regiony:

 • pas nadmorski, ograniczony izolinią 950 kWh/m2.rok z Kołobrzegiem jako miejscem charakterystycznym, gdzie znajduje się stacja aksonometryczna,
 • wschodnia część Polski, ograniczona izolinią 950 kWh/m2.rok, reprezentowana przez Zamość,
 • pozostała część Polski od południa ograniczona izolinią 900 kWh/m2.rok, reprezentowaną przez stację Brwinów koło Warszawy,
 • południowa część Polski ograniczona od północy izolinią 900 kWh/m2.rok, ze stacją Zakopane.

Położenie geograficzne

Położenie geograficzne Gminy Ostrówek na terenie województwa lubelskiego, a więc w obszarze Polski o najsilniejszym nasłonecznieniu preferuje montaż kolektorów na tym obszarze.

Wykorzystując te korzystne warunki oraz  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Gmina Ostrówek w kwietniu 2015r. przystąpiła do realizacji projektu „ECO-ENERGIA W GMINIE OSTRÓWEK”.

Realizacja projektu polegała na zamontowaniu zestawów kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem oraz montaż kotłów c.o. na biomasę w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej w 15 miejscowościach gminy Ostrówek:

 • Antoniówka
 • Babczyzna
 • Cegielnia
 • Dębica
 • Kolonia Dębica
 • Jeleń
 • Kamienowola
 • Luszawa
 • Leszkowice
 • Ostrówek
 • Kolonia Ostrówek
 • Tarkawica
 • Zawada
 • Żurawiniec
 • Kolonia Żurawiniec

Istotnym skutkiem realizacji projektu jest znaczący wzrost poziomu życia mieszkańców Gminy. Dodatkowo inwestycja w nowoczesne technologie przyjazne środowisku przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.).

Z przepisów Ustawy z dnia 03.10.2008 r. Dz.U.2008.199.1227  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.  Przedmiotowa inwestycja (w zakresie 1 instalacji solarnej) położona jest na obszarze Natura 2000 „Dolina Tyśmienicy PLB 060004”. Lokalizacje pozostałych instalacji znajdują się poza wskazanym obszarem. Gmina Ostrówek uzyskała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie odpowiednie zaświadczenie dot. obszarów Natura 2000, w którym oświadczono, iż projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszary Natura 2000 znajdujące się w otoczeniu projektu.

Etap realizacyjny projektu dotyczył wykonywania prac związanych z montażem  kolektorów słonecznych na dachach lub ścianach istniejących budynków, montażem pozostałych urządzeń instalacji solarnych wewnątrz budynków oraz wymianą kotłów c.o. Zatem zasięg oddziaływania tego etapu projektu na środowisko nie wykroczył poza granice budynków. Stąd jego oddziaływanie ograniczało się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy przebywali w  budynkach w czasie wykonywania prac i mogło polegać głównie na krótkotrwałym obniżeniu komfortu zamieszkania wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach, stropach). Etap eksploatacyjny projektu  wykazuje pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią słoneczną dla potrzeb przygotowania ciepłej wody oraz energią ze źródeł odnawialnych do ogrzewania budynków